Fórum Velešín

Odpověď starosty města na otevřený dopis: Lokalita Na Vrších

Upozornění: Tento článek vznikl před dlouhou dobou a je zařazen do archivu webu.
Informace obsažené v článku už nemusí být aktuální.

Pozn.: Na této stránce zveřejňujeme odpověď starosty města, Mgr. Josefa Klímy, na Otevřený dopis zastupitelům: Lokalita Na Vrších.

Vážení, 

z pověření zastupitelů města Velešín reaguji na Váš „Otevřený dopis zastupitelům města Velešína“. Ten je tradičně veden v duchu pravd a polopravd, ze kterých vycházejí některá Vaše vyjádření podpořená slovy „patrně, domníváme se, máme tomu rozumět“ apod. Na vaši omluvu snad je asi nutné zdůraznit, že jste čerpali pouze z některých veřejných zdrojů, chybné interpretace a malé informovanosti o skutečnostech, které jsou dány smluvně a vycházejí z příslušných dokumentů včetně dokumentace staveb, což ale pochopitelně volně přístupné není.

V úvodu je třeba zdůraznit, že existují vedle sebe (na sobě však nezávislé) projekty. Z roku 2008 vysoutěžený projekt ZTV Velešín – JIH, jehož vítězem byla původně společnost AM Invest, s.r.o.,  a účast v programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR regenerace sídlišť, který se vypisoval každým rokem. Úspěšné byly 4 etapy revitalizace Sídliště a 4 etapy obnovy panelového sídliště Na Vrších – Nad Cihelnou (v jednom roce jsme žádali o dotaci na dvě etapy, 4. etapa nebyla podpořena, proto označení poslední číslem V). Na všechny byly vypsány soutěže, všechny vyhrála společnost Tangenta, s.r.o., se kterou jsme byli vždy spokojeni. Na případné připomínky firma reagovala ihned. O kvalitní práci se přesvědčily všechny kontrolní orgány z ministerstva, ale také z finančního úřadu. Do projektu ZTV Velešín – JIH se dostal developer, společnost Tangenta, s.r.o., až v roce 2012, kdy hrozilo nezahájení až odložení stavby o několik let.

Ad „Záležitost č. 1: Developer nenabídl pozemky k prodeji“

Ad 1.2. OTÁZKY:

 • a) Proč developer nezahájil prodej parcel k individuální výstavbě? Bylo ve smlouvě specifikováno, kolik pozemků developer musí nabídnout k volnému prodeji?

Odpověď: Toto nebylo předmětem zadání v soutěži, tedy nemohlo být ani součástí smlouvy.

 • Odkdy trvá lhůta pro prodej parcel za maximální cenu 890 Kč na m2? Kdy lhůta vyprší.

Odpověď: Lhůta na dodržení ceny je dána v kupní smlouvě na předmětné pozemky jako pětiletá od podpisu smlouvy, tedy od 23. 5. 2013 do 22. 5. 2018.

 • Jaké termíny a sankce pro jejich neplnění jsou stanoveny ve smlouvě?

 Odpověď: Ve smlouvě o dílo je několik tvrdých sankcí jak pro objednatele, tak zhotovitele. Pro město nejdůležitější  – pokud zhotovitel odevzdá dílo (rozuměj ZTV) po termínu (10 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o stavebním povolení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla, a to za každý den prodlení.

Ad 1.3. Část II:

Vámi vypočítaná hodnota zakázky je tendenční, nekalkuluje s náklady developera, nezapočítává situaci na trhu atd. Proto i odpověď na otázku „rozumíme správně…?“  ponechávám raději bez odpovědi.

Jinak všechny smlouvy, týkající se projektu, zastupitelé – po dohodě se smluvními stranami  – zveřejní na www.mestovelesin.cz, v roletce Město Velešín, záložka Zveřejněné smlouvy.

Ad „Záležitost č. 2: Kamenná zeď Na Vrších“

Ad 2.2. OTÁZKY:

 • Jakou důležitou informaci bylo nutno doplnit po zrušení prvního výběrového řízení pro to, aby se mohlo konat druhé výběrové řízení v pořadí?

Odpověď:  Externí firma, která vypisovala veřejnou zakázku, opomněla práva 3.osob.

 • Jakým způsobem město vyřešilo práva třetích osob před zahájením nového, dalšího (třetího) výběrového řízení na stejnou zakázku?

Odpověď:  Zadavatel soutěž podmínil doložením souhlasu 3.osoby se vstupem na jeho pozemek.

 • Jaká byla kupní cena za pozemky, za kterou město koupilo pozemky, na kterých je nyní kamenná zeď?

Odpověď:  Za 1 Kč/m2 (tedy 405 m2 za 405 Kč)

 • Jaký byl důvod, že výstavbu zdi na své náklady realizovalo město (developer přenechal/prodal městu pozemky) a nikoli sám developer (předchozí majitel pozemků)?

Odpověď: Výstavba zdi byla součástí projektu revitalizace sídliště Na Vrších – Nad Cihelnou, který vycházel z přání občanů  a posléze technicky z požadavků dotčených orgánů– zlepšit možnost parkování, vybudovat chodník, zamezit splachu hlíny z pozemků nad chodníkem a přitom dodržet bezpečnostní a dopravní nároky (předpisy). Majitel pozemků vyšel vstříc  městu, zmenšil parcely nad pozemky a umožnil vjezd techniky na své nemovitosti. Celá stavba zdi byla tedy vyvolána zájmem města (projekt byl podpořen dotací v poměru 70% MMR a 30% město).

 • Odkud kam se vozilo 2000 m3 zeminy (neboli cca 200 plně naložených nákladních vozů) v rámci III. a V. etapy RPS Na Vrších (jak vyplývá ze smlouvy na III. a V. etapu revitalizace.)

Odpověď poskytla firma Tangenta, s.r.o., realizátor akce:

„V zadávací dokumentaci byla stanovena vzdálenost pro přesun hmot takto:

III. etapa RPS – objem manipulované zeminy 988 m3, do vzdálenosti 2 km.

Vykopaná zemina byla po předchozí dohodě převážena a ukládána na zemní meziskládku na pozemcích společnosti Bydlení na Vrších.

V. etapa RPS – objem manipulované zeminy 1030 m3, do vzdálenosti 0,5 km.

Zemina byla po předchozí dohodě převážena a ukládána na zemní meziskládku na pozemcích společnosti Bydlení na Vrších.“

Schéma pracovního postupu:

Ad  „Záležitost č. 3: Ústupky developerovi“

Nevíme, z jakých pramenů vycházíte, ale opět jste na omylu. O jakých ústupcích mluvíte?

3.4. OTÁZKY:

 • 1)  Zůstaly ve smlouvě podmínky zachovány i pro nového (v pořadí třetího) developera,      společnost Tangenta, spol. s r.o.?

Odpověď: Ano, podmínky zůstaly.

 • 2)  Vybudovala společnost Tangenta, spol. s r.o. na své náklady sportovní hřiště?

Odpověď:  I když nebylo hřiště ve smlouvě, a tudíž povinnost zbudovat je firma nemá, přesto   odpovídající sportoviště zřídí na pozemku města, p.č. 1060/109, vedle pozemku p.č. 1048/15, po dokončení výstavby domů.  Plocha zůstala v majetku města tak, jak předpokládala územní studie.

 • Ponechala společnost Tangenta, spol. s r.o. 1000 m2 volných pro potřeby města?

Odpověď:  Ano, jedná se o pozemek p.č. 1060/33 o výměře 1001 m2, kde podle projektu regenerace sídliště jsou dvě kvalitní víceúčelová hřiště, opět na základě přání občanů.

 • Rozšířila společnost Tangenta, spol. s r.o. na své náklady parkoviště Nad Cihelnou?

Odpověď:  Ano, vybudovala nových 66 míst pro parkování vozidel.

 • Opětovně prosíme zastupitele města Velešína, resp. město, aby transparentně, nad rámec zákona, zveřejnili v elektronické podobě všechny smlouvy, které se týkají developerského projektu ZTV Velešín – JIH, tak aby k nim měli přístup všichni občané města.

Odpověď:  Viz Ad 1.3. Část II

Touto reakcí zastupitelé reagovali na „sporné“ otázky a dohady kolem projektů Na Vrších – Nad Cihelnou,  a  tím také  považují věc za uzavřenou.  Zároveň žádají  o uveřejnění celého textu na vašem  webu tak, aby se všichni občané mohli s odpověďmi seznámit.

Za zastupitele města Velešína
Josef Klíma,  starosta

Panu starostovi jsme zaslali ještě doplňující otázky:

 1. Ad: Zadavatel soutěž podmínil doložením souhlasu 3.osoby se vstupem na jeho pozemek.
  Naše otázka: To znamená, že kdokoliv se chtěl účastnit této soutěže, musel doložit souhlas společnosti Bydlení na Vrších, s.r.o., se vstupem na její pozemek?
 2. Ad: Ano, vybudovala nových 66 míst pro parkování vozidel.
  Naše otázka: 
  Prosím můžete nám těch 66 parkovacích míst vyznačit na mapě? Abychom věděli, o která místa se jedná.

Odpovědi pana starosty na doplňující otázky:

 1. Práva 3.osoby pro vstup na pozemky vydával vlastník Bydlení Na vrších, s.r.o. všem soutěžícím.
 2. Nová parkoviště, která vybudoval developer na vlastní náklady, jsou v ulici Svatojanská, kde si je můžete nafotit i spočítat.

Ulice svatojanská:

Zadání výběrového řízení a smlouvy:

Komentáře

Komentáře