Fórum Velešín

Aktuálně k „Chodči“: Částky za „méněpráce“ a “vícepráce” nesouhlasí (manko je přes 500 tisíc korun)

Obsah článku:

  • Nesouhlasí částky za údajné „méněpráce“ a “vícepráce” (manko je přes 500 tisíc korun).
  • Největším problémem je ovšem omezená životnost oprav.

V minulém článku jsme vás informovali o tom, že stavební firma ošidila rekonstrukce silnic v Chodči a u hasičárny, část stavebních prací neprovedla, nicméně neprovedené práce v hodnotě téměř milion korun městu přesto fakturovala. Největším problémem pro město Velešín, jak se ukazuje, ovšem nakonec nebude ani tak finanční ztráta (kterou bude muset město ze zákona vymáhat po vinících) jako životnost obou rekonstrukcí.

Rada města se situací zabývá od května letošního roku na základě „Podnětu od zastupitele“, situace se krátce řešila také na zastupitelstvu města v červnu tohoto roku.

Problém číslo 1 – neprovedené práce

Začněme s rekonstrukcí u hasičárny, na obrázku níže.

Rekonstrukce u hasičárny, kde nebyly provedeny práce dle projektu

Jde o chodník ze Sídliště vedle výměníku a hasičárny, který slouží zároveň jako parkoviště. Tento úsek byl součástí rekonstruovaných komunikací, podpořených dotací z Ministerstva pro místní rozvoj. U hasičárny se měl “zfrézovat” starý beton, pak se měla položit vyrovnávací vrstva asfaltu a pak nová vrstva finálního asfaltu.

Realita: Položila se pouze horní vrstva finálního asfaltu. Stavební firma zde neprovedla práce za cca 310 tisíc, bohužel na úkor kvality (viz závěr článku).

U hasičárny se můžete už teď pouhým okem přesvědčit o tom, že stavební firma neprovedla, co měla. Na začátku rekonstruovaného úseku se utrhla část horní vrstvy asfaltu. Jde zatím o malý úsek, nicméně špatně provedená rekonstrukce se zde projevila již v prvním roce (!) po rekonstrukci (rekonstruovalo se v listopadu 2021) V místě na fotografii měla být vyrovnávací vrstva asfaltového betonu tloušťky 1-3 cm a vrchní vrstva tloušťky 5 cm. Momentálně zde není nová vrstva žádná a pouhým okem uvidíte původní betonový podklad.

Drobná vada u hasičárny, která se však projevila už první rok po rekonstrukci, přičemž pouhým okem je vidět původní starý beton, který se měl frézovat a na který měla přijít mezivrstva asfaltového betonu.

Problém číslo 2 – manko přes 500 tisíc

Jak jsme psali v minulém článku, na tom, že se rekonstrukce u hasičárny a v Chodči takto “ošidí”, se dohodli společně stavební dozor města a místostarosta Jiří Růžička, bez vědomí zastupitelů, radních a starosty města, ačkoliv k tomuto rozhodnutí neměli žádnou pravomoc. Zde nehraje roli, že šlo o stavební akce podpořené z dotace – u všech akcí (s dotací, nebo bez) se postupuje stejně: Všechny investičních akce a změny v projektech musí schvalovat buď zastupitelstvo, nebo rada města. Místostarosta (ani starosta) nemají pravomoc podle svého uvážení měnit projekty. Tečka.

Poté, co stavební dozor a místostarosta města na radě města přiznali, že se dopředu domluvili na výše uvedeném ošizení stavebních prací, přišli s vysvětlením, že se za “ušetřené” peníze provedly jiné práce, a to na pozemcích města a ve prospěch města. Na radu města přinesli tabulku „méněprací“ a „víceprací“, kterou vypracoval právě stavební dozor města (který už pro město nepracuje, skončil v srpnu) a kterou najdete níže.

Nesouhlasí ceny méněprací

Podle našeho odhadu, potvrzeného inženýrem z oboru stavebnictví, mají neprovedené práce ve skutečnosti hodnotu zhruba milionu korun: Podle našeho výpočtu, dodaného v květnu 2022 spolu s „Podnětem zastupitele“, je to 962 tisíc Kč s DPH. Stačí sečíst neprovedené práce dle objednávky – viz obrázek na konci článku (652.000 Kč Chodeč + 310.000 Kč hasičárna), kde si můžete výpočty snadno ověřit. Jak došel technický dozor města k „jeho“ částkám za méněpráce, nám není bohužel známo. Ve skutečnosti může být hodnota méněprací ještě vyšší, protože například u hasičárny se nejspíše neprovedla většina prací označených jako „Přesuny sutí“ (nezahrnuty do „Podnětu zastupitele“), v hodnotě 103 tisíc s DPH, protože když se nic nefrézovalo, nebylo ani co vozit na skládku, vyjma starých obrubníků. (Podrobnosti opět viz obrázky na konci článku) Konkrétní částky vyčíslí znalec objednaný městem.

“Práce navíc” mají mít podle tabulky dodané stavebním dozorem města hodnotu 425 tisíc Kč s DPH.

Na první pohled je vidět, že je zde rozpor mezi položkami “méněpráce” a “vícepráce”. Stavební firma neprovedla práce za 962 tisíc a jinde ve městě (a v jinou dobu!) měla místo toho provést práce za 425 tisíc. Rozdíl je přes 500 tisíc korun ”k dobru” stavební firmě.

Uvedené práce (“více i méněpráce”) je těžké přesně vyčíslit (jak je zmíněno, bude se o to snažit znalec najatý městem), a to z toho důvodu, že všechno řešili místostarosta města a stavební dozor tzv. “na hubu”, bez faktury, bez výběrového řízení, bez vědomí rady města a zastupitelů. Jde o postup, který je zcela proti všem pravidlům, který se snad tu a tam vyskytl na některých menších městech a v minulém tisíciletí, samozřejmě za hranou zákona. Obecně řečeno, tento velmi neprůhledný rozdíl mezi cenami víceprací a méněprací tvoří peníze, které dávají prostor ke korupci.

Problém číslo 3 – omezená životnost

Ohledně rekonstrukce v Chodči nám poskytl vyjádření stavební inženýr, zabývající se konstrukcí vozovek. Zatím jde o pracovní vyjádření, z něhož budeme citovat část:

“Na řadě míst (pozn.: před rekonstrukcí) jsou viditelné tzv. síťové trhliny, které indikují defekt ve spodních konstrukčních vrstvách vozovky. Pokud jsou v konstrukčních vrstvách vozovky poruchy, v tomto případě trhliny, a my je překryjeme novými vrstvami, je vysoká pravděpodobnost, že se poruchy prokopírují v závislosti na zatížení komunikace časem i do nových vrstev.” Viz obrázek níže.

Takto “rekonstruovaná” silnice tedy bude z hlediska životnosti a kvality významně horší než v rozpočtu popsaná silnice a už nyní je jasné, že pokud byla v projektu navržena kompletní rekonstrukce, mělo to svůj důvod a měla být také provedena. Město tedy dostalo do užívání silnici, kterou bude muset do pár let opravovat znovu.

Celé vyjádření stavebního inženýra budeme sdílet, jakmile ho budeme mít k dispozici ve finální verzi.

Poznámka „vícepráce“ vs. „méněpráce“

Problematika “víceprací” a “méněprací” je složitější. Stručně lze říci, že v tomto případě NELZE “vícepracemi” obhajovat “méněpráce”, protože pokud se při řízení projektů na městě řeší vícepráce a méněpráce, vždy se takové práce vztahují výhradně k JEDNOMU projektu a nesměšuje se více projektů dohromady. Zde se situace navíc komplikuje tím, že na vícepráce a méněpráce neexistují žádné smlouvy či dodatky. Většina zmíněných “víceprací” nebyla řádně objednána a jejich provedení neodsouhlasilo zastupitelstvo/rada, to samé se týká tzv. “méněprací”. Kvalita a účelnost “víceprací” je diskutabilní. “Méněpráce” pak mají za následek omezenou životnost oprav. Do toho všeho ještě vstupují dotační podmínky, které nedovolují peníze použít jinak než pro účely dotace.

Pavel Trajer, zastupitel, a kolektiv

Úryvek ze smlouvy:

Neprovedené položky (tmavě oranžové) v úseku v Chodči mají souhrnnou hodnotu 652.000 Kč s DPH, další položky (světle oranžová) v hodnotě 140.000 bez DPH jsou k prověření, těchto 140 tisíc bez DPH může objem neprovedených prací ještě zvýšit:

Neprovedené práce u hasičárny k prověření za 310.000 Kč s DPH:
Další práce v hodnotě 103.000 s DPH by měly být prověřeny, těchto 103.000 s DPH může objem neprovedených prací také zvýšit:

Odkazy

Komentáře

Komentáře