Fórum Velešín

„Nabízíme stavební parcely ve Velešíně za 890 Kč/m2! Přijďte včas, na prodej nebudou žádné“

Upozornění: Tento článek vznikl před dlouhou dobou a je zařazen do archivu webu.
Informace obsažené v článku už nemusí být aktuální.

Pozn. 1: Zkrácená verze tohoto článku vyšla ve zpravodaji. Právě čtete plnou verzi 🙂
Pozn. 2: Tento článek by měl být poslední tečkou za příběhem „Chybějící parcely Na Vrších„.
Pozn. 3: Bohužel jsme se dostali do situace, že co je psáno (a jednou otištěno či zveřejněno v oficiálních dokumentech města), nemusí platit. Proto se pokusíme z veřejně dostupných zdrojů (zpravodaj, zveřejněné smlouvy, zápisy zastupitelstva) uvést informace a srovnat je.

Pro rychlou orientaci v nadpisech používáme barevné označení: Červený symbol znamená, že se naše obavy naplnily. Zelený symbol znamená, že se věci vysvětlily.

× Věc první: Chybějící parcely (text otisknutý ve zpravodaji)

Vážení spoluobčané, dovolte nám krátce okomentovat developerský projekt Na Vrších, na který jsme upozornili v únorovém Zpravodaji. Developer (společnost Tangenta) v roce 2013 koupil od města pozemky pro výstavbu 31 rodinných a 6 bytových domů za celkovou cenu 25 985,- Kč (za cenu 1,-Kč/m2). Developer měl tyto pozemky zasíťovat (infrastruktura, silnice, chodníky apod.) a minimálně část těchto pozemků nabídnout občanům našeho města jako pozemky, na kterých si budou moci občané postavit domy svépomocí (individuálně). O tom, že Na Vrších budou k dispozici pozemky pro individuální výstavbu, informoval starosta, místostarosta i developer opakovaně. Například:

Ve Zpravodaji 06/2010 píše pan starosta: “…počítá se s výstavbou viladomů, rodinných domů „na klíč“ a s prodejem stavebních parcel o min. ploše 500m2.“ Ve Zpravodaji 04/2013 píše pan místostarosta: “…po dlouhých letech čekání budou ve Velešíně konečně stavební parcely pro zájemce o bydlení v rodinných domech“. A konečně, na zastupitelstvu 12/2015 říká zástupce developera:„…kromě dvojdomů, viladomů a rodinných domů bude v poslední partii individuální výstavba, která obnáší sedm pozemků. Tyto pozemky jsou de-facto zadány.“ Tyto informace jsou dostupné na webu města a každý si je může dohledat.

Není divu, že řada občanů s parcelami pro individuální výstavbu počítala. A také se opakovaně na zastupitelstvu nebo osobně na parcely ptala. A zastupitelé věc řešili: Otázku ceny ve výši 890Kč,-/m2 např. na zasedání v dubnu 2012. A co se stalo o pár let později? Maximální cena sice zůstala na 890,- Kč/m2, ovšem parcely koupit nelze. Lze koupit pouze domy na klíč (v ceně od 4 mil. korun). A pan starosta města ve zpravodaji 03/2018 píše: „Žádná taková domluva (parcely k individuální výstavbě, pozn. autorů) neexistuje“.

A tak se nabízí otázka: „Pane starosto, platí to, co jste říkal v minulosti nebo co říkáte nyní?“ Ptáme se nejen za sebe, ale i za občany, kteří se z Velešína odstěhovali, protože neměli kde stavět.

× Věc druhá: Zeď, parkoviště a další ústupky developerovi:

× Fakt: Developer nerozšířil parkoviště pro obyvatele panelového sídliště

  • Ve zpravodaji 03/2018 píše pan starosta v rámci odpovědi na náš dopis, že developer: „… rozšíří odstavné plochy pro využití parkování osobních automobilù pro obyvatele panelových domù, …“ To se ovšem nestalo:
  • V nezkrácené odpovědi na náš dopis totiž starosta píše: „Nová parkoviště, která vybudoval developer na vlastní náklady, jsou v ulici Svatojanská, kde si je můžete nafotit i spočítat.“
  • Ulice Svatojanská se v celé své délce nachází v území, kde developer buduje rodinné a bytové domy a kde se nebude nacházet žádný městský dům/bytovka. Developer zde vytvořil 66 parkovacích míst, ovšem pro potřeby budoucích obyvatel domů a bytovek. Bez nově vytvořených parkovacích míst by dle zákona nemohl novostavby zkolaudovat.
  • Nyní je část parkoviště u budoucích bytovek využívána obyvateli sídliště, avšak po vytvoření 6 bytovek se počet „volných“ míst pro obyvatele sídliště samozřejmě sníží.

× Fakt: Zeď + Na terénních úpravách na soukromém pozemku participovalo město

  • Vedení města ve své odpovědi píše: „Výstavba zdi byla součástí projektu revitalizace sídliště Na Vrších – Nad Cihelnou, který vycházel z přání občanů a posléze technicky z požadavků dotčených orgánů– zlepšit možnost parkování, vybudovat chodník, zamezit splachu hlíny z pozemků nad chodníkem a přitom dodržet bezpečnostní a dopravní nároky (předpisy).“
  • Je věcí názoru, zda by výše uvedenému zadání nevyhovovala již první etapa výstavby zdi, kdy zeď dosahovala výšky cca jednoho metru, a zda tedy bylo potřebné zeď dále navyšovat (viz následující obrázky).
  • Ze zveřejněných materiálů (viz výše) také jednoznačně vyplývá, že terénní úpravy probíhaly rovněž na soukromém pozemku developera. Nešlo přitom o pouhé přesuny techniky, nýbrž o zaplacenou práci – přesun hornin – kalkulovanou na jednotku (m3) a placenou z veřejných zdrojů.

Fakt: Developer přenechal parcelu pro potřeby města

  • Developer přenechal městu parcelu 1060/33 o výměře 1001 m2. Tam se nyní nachází kvalitní víceúčelová sportovní hřiště, jehož výstavbu financovalo město v rámci II. etapy revitalizace sídliště Na Vrších.
  • A ačkoliv nemá developer povinnost vybudovat sportovní hřiště zadánu ve smlouvě, dle odpovědi p. starosty developer hřiště vybuduje, na své náklady a na pozemku města, p.č. 1060/109, vedle pozemku p.č. 1048/15, po dokončení výstavby domů. Tato záslužná činnost je sice v rozporu se slovy pana starosty „kdo by to ale hradil ze svého a nemusel?“ (cit. zpravodaj 03/2018), ale tento altruismus ze strany developera kvitujeme s povděkem. Věříme, že jde především o snahu developera vybudovat pěkné území. 
  • Dále už vznikla sportovní/dětská hřiště, včetně workoutových prvků, v rámci revitalizace panelového sídliště, za panelovými domy. A dále město, dle zápisů rady, připravuje rekreační zónu mezi Vršemi a Chodčí. Vznikne tedy několik hřišť blízko sebe.

V tomto ohledu lze zmínit návrh, že by město mohlo svůj záměr nejprve zveřejnit a připravit jej ve spolupráci s občany města a teprve následně projekt vytvořit. Je pravděpodobné, že dobrou a včasnou komunikací s občany město předejde nedorozuměním a především se vyhne vynaložení financí na projekt, který nakonec nebude realizován z důvodu odmítnutí veřejností, jako se tomu stalo při přípravě revitalizace ulic U Přehrady, Latrán a K Malši. Co veřejnost zapojit do projektu již ve fázi přípravy zadání projektu a ne až ve fázi, kdy je konkrétní projekt(y) vybrán(y)? 

Závěr

Vážení občané, pro zdravý rozvoj města je důležitá pestrost názorů a jejich vzájemná konfrontace. To je to, co nám v současném zastupitelstvu chybí. Doufáme, že se nám daří názorovou pestrost přinášet alespoň na stránky Fóra Velešín.

P.S. Pokud byste uvítali názorovou pestrost i v zastupitelstvu našeho města, zapojte se aktivně do podzimních komunálních voleb 🙂

Komentáře

Komentáře