Fórum Velešín

Město bude opět zveřejňovat úplné zápisy jednání zastupitelstva, včetně diskuze

Upozornění: Tento článek vznikl před dlouhou dobou a je zařazen do archivu webu.
Informace obsažené v článku už nemusí být aktuální.

Možná jste zaregistrovali, že poslední zápis ze zastupitelstva (20. června) zveřejněný na webu města neobsahuje diskuzi k projednávaným bodům. To v důsledku znamená, že pokud jste se nemohli jednání zastupitelstva osobně zúčastnit, nyní ze zápisu nezjistíte, co zastupitelé v jednotlivých bodech konkrétně řešili a co je vedlo k tomu, že hlasovali tak, jak hlasovali. Zápis rovněž neobsahuje podněty občanů ze závěrečné diskuze.

Povinnost zveřejňovat diskuzi (a vůbec povinnost zveřejňovat zápisy) sice není specifikována zákonem, nicméně zveřejňování zápisů zastupitelstva (smluv a dalších dokumentů) přispívá, za prvé, k větší informovanosti občanů, a za druhé, k větší transparentnosti úřadu.

Fakta: Jak to bylo dosud

  • Po každém veřejném jednání zastupitelstva je na webu města zveřejněn zápis z jednání, a to v sekci Zápisy zastupitelstva, kde lze dohledat historii zápisů až do roku 2006.
  • Zápis jednání obsahuje (kromě programu, průběhu hlasování a schválených usnesení) i rozpravu zastupitelů a občanů s uvedením jmen jednotlivých řečníků.
  • Výše uvedené (způsob zveřejnění a podoba zápisu) je specifikováno v aktuálním jednacím řádu zastupitelstva města (schvaluje zastupitelstvo). Ke stažení: Jednací řád zastupitelstva města Velešín (PDF)

fv-mensi-mesto

Sled událostí: Proč poslední zápis neobsahuje diskuzi

Ačkoliv rada města nejprve 13. června rozhodla o tom, že na webu bude zveřejňována pouze část zápisu zastupitelstva města, měsíc nato své rozhodnutí, k naší radosti, změnila. Zápisy z jednání zastupitelstva tak budou na webu města k dispozici opět ve své původní podobě, pouze s tím rozdílem, že ze zápisu budou vymazány osobní údaje občanů. Právě ochrana osobních údajů byla důvodem pro první rozhodnutí rady.

  • 13. června.: Rada města (RM) schvaluje usnesení č. 678/41, kterým ukládá zveřejňovat na webu města pouze „torzo zápisu“, a to jen program jednání a přijatá usnesení. RM to zdůvodňuje tím, že bere na vědomí doporučení ze semináře o ochraně osobních údajů, kterého se nedávno účastnil zaměstnanec obce.
  • 20. června.: Probíhá zastupitelstvo města a 28. 6. je na webu zveřejněn pouze zkrácený zápis.
  • 11. července.: Po jednáních s právníky RM přehodnocuje své předchozí rozhodnutí nezveřejňovat a v usnesení č. 707/44 ukládá opět zveřejňovat. Pro dodržení zákona o ochraně osobních údajů (novelizován 1.1.2015) postačí zveřejňované dokumenty tzv. anonymizovat. Zápis na webu tedy nebude obsahovat osobní údaje občanů, nicméně originál zápisu zůstává (dle zákona) k dispozici k nahlédnutí u sekretářky starosty.

Zápis č. 12 jednání zastupitelstva z 20. 6.

Web města (sekce Zápisy zastupitelstva) stále obsahuje jen upravenou verzi Zápisu č. 12, úplný zápis si však můžete prohlédnout na našem webu, nebo přímo na městském úřadě, viz:

  • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, § 16, 2 e): Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy.

Související odkazy:

Komentáře

Komentáře