Fórum Velešín

Budoucnost Podkovy (článek ze zpravodaje)

Tento článek byl otisknut ve Velešínském zpravodaji, v lednu 2020.

Budova kulturního domu U Zlaté podkovy (Podkova) je veš špatném technickém stavu. Rekonstrukci se tedy nevyhneme. Zároveň se ovššem nabízí výjimečná příležžitost k zásadní proměně objektu, a proto byla v průběhu roku 2019 zřízena pracovní skupina, ježž měla za úkol připravit koncepční dokument s plánem, jak budovu rekonstruovat. Ze zastupitelů byli členy pracovní skupiny Jaroslav Bartizal, Petr Skřivánek, Petr Falc, TomṚ Čulík a Pavel Trajer. Členové pracovní skupiny oslovili veleššínské spolky a sportovní kluby s hlavní otázkou: „Jak by kluby chtěly využžít budoucí Podkovu ke své činnosti?“ ŠŠiroká veřejnost byla dotazována také (s otázkou, jak si lidé představují budoucí provoz a náplň budovy), a to prostřednictvím ankety ke koncepci rozvoje města (proběhlo v létě).

Největšší zájem o to provozovat v Podkově sportovní činnost projevil stolní tenis a taekwon­do. Ostatní oslovené kluby by Podkovu využžily sp횹e doplňkově.

Ze 143 dotázaných občanů se většina vyslovila pro gastronomii a kulturu (54% restaurace, 30% hudební klub, 13% vinárna, 8% bar,45% plesy/kulturní sál), více než třetina pro sport (35%, nejvíce jóga a tanec). V zahradě mezi kinem a Podkovou si 34% dotazovaných přeje relaxační zónu/posezení pro matky s dětmi, 6% amfiteátr/letní kino. 8% navrhuje průchod z náměstí.

Z výsledku průzkumů vzeššla předloha pro zadání rekonstrukce: Hlavním cílem je vznik multifunkčního sálu pro plesy a kulturní akce a zároveň pro sport (stolní tenis, taekwon­do, jóga, tanec a jiné) a dále zachování restaurace a salónku. Dalššími cíli jsou: klubovna pro kapely a ve volných prostorech kanceláře nebo ubytování (variabilní řešení umožžňující využžít prostor dle aktuálních potřeb města). Pracovní skupina dále požžaduje to, aby bylo možžné rekonstrukci Podkovy rozdělit na etapy realizované postupně dle priorit a finančních možžností města.

Varianty řeššení: K rekonstrukci Podkovy jižž existuje projektová dokumentace, ve které jsou zachovány stávající funkce objektu, ovššem nejsou v ní zahrnuty funkce, které vzeššly z průzkumu mezi spolky a občany. Pracovní skupina tak doporučuje řešit rekonstrukci Podkovy formou architektonické soutěže, která by zohlednila vššechny zamýššlené funkce. Na prosincovém zastupitelstvu proběhla krátká, zatím informační, diskuze na téma „Podkova“. Padla shoda na nutnosti rekonstrukce a také padl návrh na urychlenou výměnu topného systému (napojení Podkovy na obecní teplovod). Hlasování o osudu Podkovy předpokládáme proběhne na únorovém zastupitelstvu při hlasování o rozpočtu města.

P.S. Pokud máte k rekonstrukci Podkovy jakékoliv podnìty, prosím kontaktujte některého z členů pracovní skupiny.

Pavel Trajer

Zdroj:

Komentáře

Komentáře